Category

Networks

Category

2020年康博利亚(Kambria)代码挑战赛 ​📢 康博利亚(Kambria)代码挑战赛第2轮即将开启,提前注册赢得丰厚奖励! 我们很高兴为您带来最新的Kambria代码挑战的最新消息。第二次测试的主题是人工智能:“卷积神经网络”,开始时间是2020年2月29日,星期六。我们为最早注册的参与者额外准备了丰厚的奖励。只需点击下面的链接,了解如何注册此次测试并且获得KAT奖励! 此外…

Nhờ hỗ trợ từ các cộng đồng, chính phủ và các doanh nghiệp lớn, Kambria cam kết hỗ trợ cho các lập trình viên Trí tuệ nhân tạo. Với việc coi cộng đồng là trọng tâm của Kambria, chúng tôi đang ngày càng nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ ở Việt Nam và toàn cầu. Kambria là nhà tổ chức chính của các sự kiện lớn…

大约一年前,我们宣布与里海大学(Lehigh University)的学生合作,支持智能机器的学术研究。在这一年的课程中,里海大学(Lehigh University)学生将许多新的基于人工智能的技术集成到Ohmni 开发者版本(Developer Edition)机器人平台中。通过在Ohmni Developer Edition中添加现成的传感器、开放的深度学习模块和基于云的NLP, 里海大学(…