FB Pixel

TECD Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi sử dụng Dịch vụ. Chính sách sẽ cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách pháp luật bảo vệ quyền đó.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn để cung cấp và cải thiện chất lượng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này.

Giải thích

Các từ có chữ cái đầu được viết hoa được định nghĩa như sau đây. Các định nghĩa sẽ có cùng một nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa 

Cho Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

Tài khoản có nghĩa là một Tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập vào Dịch vụ của Chúng tôi hoặc một phần của Dịch vụ của Chúng tôi.

Đơn vị liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó "kiểm soát" có nghĩa là sở hữu 50% trở lên cổ phần, quyền lợi vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác có quyền biểu quyết để bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

Ứng dụng đề cập đến Ứng dụng TECD.

Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi" hoặc "Của Chúng tôi" trong Thỏa thuận này) đề cập đến TECD.

Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định được.

Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng.

Nhà cung cấp Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Đây là các Công ty hoặc cá nhân bên thứ ba do Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Dịch vụ chính hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách khách hàng sử dụng Dịch vụ. 

Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, do việc sử dụng Dịch vụ tạo ra hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời gian truy cập một trang).

Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc Công ty, hoặc pháp nhân khác mà cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho, tùy theo trường hợp.

Thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn 

Các loại dữ liệu được thu thập 

Dữ liệu cá nhân 

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định được sử dụng để liên hệ hoặc xác định Bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin sau đây:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại 
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng 

Dữ liệu sử dụng của Bạn được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ giao thức internet của thiết bị Bạn sử dụng (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của Chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của Bạn, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu phân tích khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể thu thập tự động một số thông tin nhưng không chỉ giới hạn ở các thông tin này bao gồm: loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID đặc biệt của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động, loại trình duyệt web di động Bạn sử dụng, định danh thiết bị và các dữ liệu phân tích khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch vụ của Chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động.

Thông tin được thu thập khi sử dụng Ứng dụng

Trong khi Bạn sử dụng Ứng dụng của Chúng tôi, để cung cấp các tính năng của Ứng dụng, Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau, với sự cho phép trước của Bạn:

 •   Ảnh và thông tin khác từ camera và thư viện ảnh trên thiết bị của Bạn.
 •   Hệ thống cuộc gọi, cụ thể là micrô và loa trên thiết bị của Bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ, cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin có thể được tải lên máy chủ của Công ty và/hoặc máy chủ của Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc chỉ đơn giản được lưu trữ trên thiết bị của Bạn.

Bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập vào thông tin này bất kỳ lúc nào, thông qua cài đặt thiết bị của Bạn.

Sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Để quản lý Tài khoản của Bạn: quản lý việc đăng ký của Bạn như một người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ mà Bạn có thể sử dụng với tư cách là người dùng đã đăng ký.

Để thực hiện cung cấp Dịch vụ: phát triển, tuân thủ và thực hiện cung cấp dịch vụ mà Bạn đã đăng ký của Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

Để liên hệ với Bạn: Liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo của Ứng dụng di động liên quan đến cập nhật hoặc thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc Dịch vụ, bao gồm cả cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc triển khai chúng.

Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các sản phẩm, Dịch vụ và sự kiện khác mà Chúng tôi cung cấp tương tự như những hàng hóa, Dịch vụ và sự kiện Bạn đã đăng ký hoặc yêu cầu, trừ khi Bạn chọn không nhận thông tin đó.

Để quản lý các yêu cầu của Bạn: Để tiếp nhận và quản lý các yêu cầu của Bạn gửi đến Chúng tôi.

Để chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cấu trúc, tổ chức lại, giải thể, Bạn lại hoặc chuyển nhượng một phần/ toàn bộ tài sản của Chúng tôi, cho dù là một hoạt động kinh doanh đang diễn ra hay là một phần của thủ tục phá sản/ thanh lý/ thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân do Chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của Chúng tôi là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của Chúng tôi và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, Dịch vụ, marketing cũng như trải nghiệm của Bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các tình huống sau:

Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, liên hệ với Bạn.

Đối với các trường hợp chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ vụ sáp nhập, Bạn tài sản của Công ty, tài trợ cũng như mua lại toàn bộ/ một phần hoạt động kinh doanh của Chúng tôi cho một Công ty khác.

Với các Đơn vị liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các Đơn vị liên kết của Chúng tôi, trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ yêu cầu các Đơn vị liên kết đó tôn trọng chính sách quyền riêng tư này. Các  Đơn vị liên kết bao gồm Công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ chi nhánh, đối tác liên doanh hoặc các Công ty khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc thuộc quyền kiểm soát chung với Chúng tôi.

Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để cung cấp cho Bạn một số sản phẩm, Dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.

Với người dùng khác: Khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác theo cách khác trong các khu vực công cộng với người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể được phân phối công khai bên ngoài.

Với sự đồng ý của Bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Bạn.

Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Bạn

Công ty chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn ở mức độ cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình (ví dụ: nếu Chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của Chúng tôi.

Công ty cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một thời gian ngắn hơn, ngoại trừ trường hợp dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Bạn

Thông tin của Bạn, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và bất kỳ địa điểm nào khác nơi các bên tham gia vào quá trình xử lý dữ liệu đó. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển giao - và được lưu trữ trên - các máy tính nằm ngoài Thành phố, Tỉnh, Quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của Bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với khu vực pháp lý của Bạn. 

Sự đồng ý của Bạn với chính sách quyền riêng tư này đồng nghĩa việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn với việc chuyển giao đó. 

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và theo chính sách quyền riêng tư này và không có việc chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc một Quốc gia nào trừ khi có các biện pháp kiểm soát đầy đủ được áp dụng, bao gồm cả tính bảo mật của dữ liệu của Bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa Dữ liệu cá nhân của Bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn.

Dịch vụ của Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn khả năng xóa một số thông tin về Bạn từ bên trong Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của mình (nếu có) và truy cập vào phần cài đặt Tài khoản cho phép Bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa chính hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số thông tin nhất định khi Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

 

Công bố Dữ liệu cá nhân của Bạn

Các giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào sáp nhập, mua lại hoặc Bạn tài sản, Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của Bạn được chuyển nhượng và tuân theo chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật 

Trong một số trường hợp, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 •   Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 •   Bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Công ty
 •   Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 •   Bảo vệ sự an toàn của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 •   Bảo vệ trước rủi ro pháp lý

Bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn

Bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu này.

Quyền riêng tư của trẻ em 

Dịch vụ của Chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi. Nếu Chúng tôi nhận thấy rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi mà không xác minh sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần sự đồng thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và Quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng thuận từ cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận của cha mẹ Bạn trước khi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác 

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba vận hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc hoạt động của bất kỳ trang web cũng như Dịch vụ của bên thứ ba nào.

Thay đổi của chính sách quyền riêng tư 

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

 • Thông qua email: [email protected]
 • Thông qua số điện thoại: (+84) 086 8604 860